Author = Konstantin Novikov
Myotopography in Tibial Lengthening

Volume 6, Issue 4, July 2018, Pages 331-334

10.22038/abjs.2017.24001.1628

Konstantin Novikov; Oleg Klimov; Koushik Subramanyam; Andrey Neretin; Olga Stepanovna Novikova