Author = Koushik Subramanyam
Myotopography in Tibial Lengthening

Volume 6, Issue 4, July 2018, Pages 331-334

10.22038/abjs.2017.24001.1628

Konstantin Novikov; Oleg Klimov; Koushik Subramanyam; Andrey Neretin; Olga Stepanovna Novikova


Ilizarov Stump Lenthening Can Aggravate Phantom Limb Pain – a Case Report

Volume 6, Issue 3, May 2018, Pages 240-242

10.22038/abjs.2017.23903.1626

Konstantin Igorevich Novikov; Koushik Subramanyam; Sergey V. Kolesnikov; Oleg K. Chegurov; Elina S. Kolesnikova; Abhishek V. Mundargi