Author = Igoumenou, Vasilios G.
Number of Articles: 1
1. Aberrant Radial Artery Causing Carpal Tunnel Syndrome

Volume 4, Issue 3, July 2016, Pages 282-284

10.22038/abjs.2016.6852

Zinon T. Kokkalis; Konstantinos E. Tolis; Panayiotis D. Megaloikonomos; Georgios N. Panagopoulos; Vasilios G. Igoumenou; Andreas F. Mavrogenis